0 Artikelen − 
€ 0,00
0Item(s)

U heeft geen producten in uw mandje.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand

Voorafgaand artikel

De vennootschap RICOH IMAGING EUROPE S.A.S (Hierna genoemd “RICOH IMAGING”) heeft als activiteit de import en verdeling van fototoestellen, toebehoren voor fotografie en optisch materiaal, verkocht onder de merken “Pentax” en “Ricoh”.

Om beter te beantwoorden aan de verwachtingen van haar klanten wenst de vennootschap RICOH IMAGING bepaalde producten te kunnen verkopen op afstand via de elektronische weg (Internet).

De lijst van de artikelen voorgesteld in het kader van verkoop op afstand is te raadplegen op de website https://shop-nl.ricoh-imaging.eu/ (Hierna genoemd de “Website”).

Het aldus opgezette systeem, dat een actief gebruik van de klant veronderstelt, is in alle opzichten in overeenstemming met de voorwaarden die vereist zijn op het gebied van verkoop op afstand en in het bijzonder met artikelen 4, 5 en 45 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (“WMPC”).

Het gebruik van de procedure met betrekking tot verkoop op afstand beschreven in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden is uitsluitend voorbehouden voor consumenten zoals bedoeld in de wet en de rechtspraak, uitsluitend handelend voor eigen rekening en volledig rechtsbekwaam om te contracteren.

De bestellingen uitgevoerd via deze procedure met betrekking tot verkoop op afstand mogen uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de ontvanger van de producten, wat alle doorverkoop van voormelde producten aan derden uitsluit.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten gesloten via de Verkoopswebsite met het oog op een levering in België.

De klant verklaart kennis genomen te hebben van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden alvorens tot zijn bestelling over te gaan. De bekrachtiging van zijn bestelling houdt dus aanvaarding in zonder beperking noch voorbehoud van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (“Wet Elektronische Handel”) kunnen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden door elke persoon die de Website bezoekt worden bewaard door middel van een elektronische registratie en kunnen ze bovendien door de klant worden uitgeprint.

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zolang deze worden vermeld op de Website. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Er wordt dus verondersteld dat de voorwaarden die van toepassing zijn deze zijn die van kracht zijn op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling op de Website. De datum van het online publiceren van deze algemene verkoopsvoorwaarden geldt als datum van inwerkingtreding.

In de veronderstelling dat na de datum van hun verwijdering van de Website en hun vervanging onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden toch toegankelijk zouden blijven voor het publiek via andere websites of om het even welk ander medium, zullen zij evenwel niet meer tegenwerpbaar zijn aan de vennootschap RICOH IMAGING.

Artikel 2: Identificatie van de aanbieder

Vennootschap RICOH IMAGING EUROPE

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 750.000 euro, ingeschreven in het Handelsregister van Pontoise

onder nummer B 519 989 420

Maatschappelijke zetel: 

Parc Tertiaire SILIC, 7-9 Avenue Robert Schuman, B.P. 7012, 94513 Rungis CEDEX - Frankrijk.

 

Telefoon: +33 (0)1 58 42 17 00

BTW: FR 13 519 989 420

Artikel 3: Informatie betreffende de artikelen verkocht door de vennootschap RICOH IMAGING

De informatie met betrekking tot alle mogelijk te verkopen artikelen via de Website zijn beschikbaar op diezelfde Website.

Deze informatie is in overeenstemming met de voorschriften vereist door de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire teksten en in het bijzonder door artikelen 4 en 5 WMPC.

De fotografieën, grafische vormgeving, weergave en beschrijving van de producten en hun verpakkingen, voorgesteld ter verkoop zijn enkel indicatief en verbinden geenzins de vennootschap 2

 

RICOH IMAGING. De klanten kunnen bijkomende inlichtingen bekomen door contact op te nemen met de vennootschap RICOH IMAGING via het online contact formulier

Artikel 4: Bestellingen van artikelen

4.1 Bestellingen via Internet

De bestellingen worden via Internet op de Website geplaatst. De telecommunicatiekosten tijdens de Internettoegang en het gebruik van de Website zijn ten laste van de klant.

Om een product te kunnen aankopen tijdens een eerste bestelling dient de klant een klantenrekening te openen en een bestelformulier in te vullen ter verduidelijking van een aantal verplichte velden zodat zijn keuze in overweging kan worden genomen door de vennootschap RICOH IMAGING.

Ingeval van langdurige non-activiteit tijdens de verbinding is het mogelijk dat de keuze van de gekozen artikelen vóór deze non-activiteit niet meer verzekerd is. De klant zal dan worden uitgenodigd om zijn productkeuze opnieuw aan te duiden.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Wet Elektronische Handel worden alle noodzakelijke stappen voor de verkoop op de Website nader omschreven.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van de Wet Elektronische Handel heeft de klant de mogelijkheid, vóór de definitieve bevestiging van zijn bestelling, zijn bestelling in detail en de totale prijs ervan na te gaan en eventuele fouten recht te zetten vóór de definitieve aanvaarding ervan.

Van zodra de klant zijn bestelling bevestigd heeft, bevestigt de vennootschap RICOH IMAGING per elektronische weg onmiddellijk de ontvangst ervan (behalve rechtvaardiging) in overeenstemming met artikel 10 van de Wet Elektronische Handel.

De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd na verzending van de bevestiging tot verzending van de artikelen door de vennootschap RICOH IMAGING. Enkel de verzonden artikelen zullen worden aangerekend met transportkosten.

4.2 Weigering van bestellingen

De vennootschap RICOH IMAGING is gerechtigd om elke abnormale of te kwader trouw geplaatste bestelling te weigeren. Elke bestelling boven een bedrag van 20 000 euro, incl. btw, zal aldus geweigerd worden.

Bovendien is de vennootschap RICOH IMAGING gerechtigd elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil zou bestaan over de betaling van een voorgaande bestelling.

Artikel 5: Prijs van de artikelen

De prijzen van de artikelen worden uitgedrukt in euro, inclusief btw.

De BTW wordt toegepast aan het van kracht zijnde tarief op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling. De prijzen van de producten aangeduid op de Website zijn exclusief portkosten, leveringskosten, prijzen voor bepaalde verpakkingen of prijzen van andere optionele diensten, onderschreven door de internetgebruiker, die bovenop de andere kosten komen.

Deze laatstgenoemden zullen worden meegedeeld vóór de bevestiging van de bestelling door de klant.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 46 WMPC zal de klant, ten laatste tegen de levering, voor elk van de artikelen, de schriftelijke bevestiging ontvangen van de betaalde prijs met de details van de prijs van de artikelen en de leveringskosten, ten laste van de klant.

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

De betaling van de aankopen van de klant gebeurt uitsluitend via bankkaart of PAYPAL.

Aanvaarde kaarten zijn: Visa, Mastercard, Maestro voor bankrekeningen in Europees Frankrijk (met inbegrip van Corsica) of in alle andere landen.

De vennootschap RICOH IMAGING waarborgt de veiligheid van de betaling per bankkaart door gebruik te maken van het coderingssysteem SSL 128 bits en door een beroep te doen op de vennootschap OGONE voor de verwerking van de betalingen.

De bankkaart van de klant wordt gedebiteerd op het ogenblik van de verzending van de bestelling.

Te dien einde waarborgt de klant aan de vennootschap RICOH IMAGING, tijdens een bestelling via Internet, dat hij de houder is van de bankkaart en dat de naam die op deze te debiteren kaart voorkomt wel degelijk zijn naam is, en geeft vervolgens in een beveiligde omgeving op het Internet het nummer van zestien cijfers en de vervaldatum van zijn bankkaart in, alsook eventueel 3

 

 

de nummers van het visueel cryptogram op de achterkant van zijn bankkaart, informatie waartoe de vennootschap RICOH IMAGING zich ertoe verbindt om deze strikt geheim te houden.

In de veronderstelling dat, voor welke reden dan ook (verzet, weigering van de verzendingsdienst, …), de debitering van de verschuldigde sommen door de klant onmogelijk blijkt te zijn, wordt de aankoopprocedure op Internet geannuleerd.

Om fraude tegen te gaan met het oog op de beveiliging van de transacties van haar klanten, zal de vennootschap RICOH IMAGING het recht hebben om aan de internetgebruiker te vragen één of meerdere bewijsstukken te leveren betreffende zijn woonplaats en/of een afschrift van de identiteitskaart en dit per e-mail of per fax vóór de bevestiging van zijn bestelling.

De bestelling zal pas definitief zijn bij ontvangst van deze documenten door de vennootschap RICOH IMAGING en het zenden van een e-mail ter bevestiging. Bij gebrek aan ontvangst van deze stukken of indien deze stukken niet toelaten de identiteit van de persoon die de bestelling plaatst te identificeren of zijn werkelijke woonplaats te bepalen, behoudt de vennootschap RICOH IMAGING zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden, zonder dat zij, op welke wijze dan ook, aansprakelijk kan worden gesteld.

De vennootschap RICOH IMAGING behoudt de volle eigendom van de artikelen aangekocht door de internetgebruiker totdat de internetgebruiker al zijn verplichtingen vervuld heeft en in het bijzonder de volledige betaling van de prijs, eventueel vermeerderd met interesten.

Artikel 7: Levering

Artikelen zullen uitsluitend kunnen geleverd worden in:

België, en

 

- op het leveringsadres aangeduid door de internetgebruiker tijdens de bestelprocedure op de Website.

 

In het geval dat de klant tijdens zijn bestelling een foutief of onvolledig adres ingegeven heeft, die de levering van de producten niet toelaat, zullen deze producten niet worden terugbetaald en de bestelde producten en de terugzendingskosten zijn ten laste van de klant, tenzij de klant geen terugzending wenst.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 45 en 75,5° WMPC wordt aan de klant, vóór het sluiten van de overeenkomst, de uiterste leveringsdatum meegedeeld waartoe de vennootschap RICOH IMAGING zich er verbindt het artikel te leveren.

De klant zal in real time kunnen worden geïnformeerd over de staat van de levering van zijn bestelling op de website van de transporteur die aan de klant meegedeeld wordt vanaf de uitgevoerde verzending volgens de bepalingen van Artikel 4.1.

Indien, tijdens de levering, de buitenste verpakking van het pakket niet in perfecte staat is, zal de klant in aanwezigheid van de transporteur het pakket openen om de staat van het artikel te controleren. Ingeval van schade aan het artikel vermeldt de klant dit in detail duidelijk op de leveringsbon; de bepalingen van artikel hieronder blijven bovendien van toepassing.

Artikel 8: Herroepingsrecht en terugzending van artikelen

De vennootschap RICOH IMAGING verleent aan de klant een termijn tot herroeping van veertien (14) volle dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling zonder motivatie of betaling van kosten en boete.

Zo zal de klant op de Website een verzoek tot terugzending kunnen instellen en zal hij vervolgens een terugzendingsetiket ontvangen na validatie door RICOH IMAGING. De klant dient de geleverde artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke verpakking, volledig (toebehoren, gebruiksaanwijzing, …), vergezeld van het terugzendingsetiket, naar het adres vermeld op het etiket.

Het is aan de klant om voor deze terugzending te zorgen, wat veronderstelt dat de artikelen per aangetekende zending dienen teruggestuurd te worden of op elke andere manier die een zekere datum verleent.

In overeenstemming met artikel 47, §3 WMPC gebeurt de terugbetaling van de teruggezonden artikelen aan gefactureerde prijs via creditering van de bankrekening van de klant, ten laatste binnen dertig dagen die volgen op de herroeping.

Onvolledige, beschadigde, vernielde of bevuilde teruggestuurde artikelen door de klant worden niet terugbetaald. 4

 

 

Artikel 9: Conformiteit - Garantie

De vennootschap RICOH IMAGING is, voor alle verkochte producten op haar site, gehouden aan de toepassing van de wettelijke garanties van conformiteit (artikelen 1604, 1649bis – 1649octies van het Burgerlijk Wetboek en van verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek) binnen de voorwaarden voorzien door de wet.

Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met de producten besteld door de klant of indien de geleverde producten verborgen gebreken vertonen, dient de klant zo spoedig mogelijk een e-mail te sturen naar de Klantendienst van RICOH IMAGING via het online contact formulier om deze op de hoogte te brengen van de non-conformiteit of de verborgen gebreken van zijn product(en). De Klantendienst van RICOH IMAGING zal de ontvangst bevestigen van het verzoek van de klant en zal de te volgen stappen bevestigen. Bij ontvangst van de instructies van de Klantendienst van RICOH IMAGING stuurt de klant de niet overeenstemmende producten of de producten aangetast met een verborgen gebrek terug naar RICOH IMAGING, naar het adres vermeld op het terugzendingsetiket.

Indien de non-conformiteit van het product of de producten bevestigd werd, zal RICOH IMAGING aldus, naar keuze van de klant, overgaan tot:

 hetzij de herstelling van het product of de producten, die niet-conform of aangetast zijn met een verborgen gebrek of de vervanging van het product of de producten, die niet-conform of aangetast zijn met een verborgen gebrek. Het versturen van het product of de producten naar de klant is ten laste van RICOH IMAGING en volgens onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 hetzij een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst indien de klant geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging van het product of de producten, die niet-conform of aangetast zijn met een verborgen gebrek, of indien RICOH IMAGING niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de klant de herstelling of de vervanging heeft verricht.

 

Herinnering van artikelen 1604, eerste lid, 1649ter, §1 en 1649quater, §1 et §3 van het Burgerlijk Wetboek en van artikelen 1641 en 1648 van het Burgerlijk Wetboek:

“Artikel 1604, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.

“Artikel 1649ter, §1 van het Burgerlijk Wetboek:

Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:

1° het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

2° het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard; 3° het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen; 4° het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.”

Artikel 1649quater, §1 et §3 van het Burgerlijk Wetboek:

§ 1. De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. […]

§ 3. De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.”

“Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.” 5

 

 

“Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek:

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.”

Artikel 10 : Klachten - informatie

Voor elke informatie, klacht of vraag met betrekking tot de voorwaarden voor postorderverkoop ingericht door de vennootschap RICOH IMAGING of met betrekking tot de artikelen zelf, dient u zich te wenden tot de Klantendienst van de Vennootschap RICOH IMAGING, te bereiken via het nummer : 053.484.9132 (prijs van een lokaal gesprek) en/of via het online contact formulier met vermelding van uw bestelnummer.

Article 11: Elektronische bestanden – bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De vennootschap RICOH IMAGING heeft een elektronisch bestand opgemaakt dat bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot haar klanten en noodzakelijkheden voor het beheer van de bestellingen en leveringen inventariseert. Tijdens een bestelling geplaatst door elke nieuwe klant via het Internet op de Website wordt deze gegevensbank aangevuld met de informatie van deze klant om zo eveneens beter te beantwoorden aan de verwachtingen van de klant en de bijstandsprestaties verleend door de Klantendienst gemakkelijker te maken.

Deze gegevensbank heeft het voorwerp uitgemaakt van een aanmelding bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming met de voorschriften vereist door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd.

De klant beschikt over een individueel recht van toegang, rechtzetting en verwijdering van de individuele persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en dit in overeenstemming met Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, dat hij kan uitoefenen door contact op te nemen via het online contact formulier

Bovendien wordt u geïnformeerd dat in het kader van uw bestelling, de oplossing 'Fraud Expert' wordt gebruikt als aanvulling op de verwerking van betalingen op afstand. In het kader van Fraud Expert worden uw persoonsgegevens verwerkt met doel fraude te voorkomen en fraude te bestrijden (bepaling van het risiconiveau van een transactie, detectie en beheer van eventuele waarschuwingen als gevolg van het risiconiveau, informatie aan de ondernemers zodat zij een beslissing kunnen nemen, 'menselijke' controle van transacties met een bepaald risiconiveau, standaardisering van de score). Ingenico e-Commerce Solutions BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de oplossing Fraud Expert.

Er moetenvoor de oplossing Fraud Expert dus bepaalde op uw betrekking hebbende persoonsgegevens worden verzameld. Zonder die gegevens wordt uw transactie mogelijk met vertraging of niet uitgevoerd en wordt uw bestelling mogelijk geannuleerd.

De gegevens zijn bestemd voor i) de bevoegde diensten van de  Ingenico e-Commerce Solutions entiteiten die betrokken zijn bij de huidige verwerking van uw persoonsgegevens, en voor ii) de ondernemer en voor iii) eventuele derden wiens tussenkomst nodig is voor het goede verloop van het betaalproces en het functioneren van de aangeboden services

Bovendien, ingeval van fraude, kunnen bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden opgenomen in een specifiek bestand, dat door Ingenico e-Commerce Solutions BVBA wordt gebruikt met als doel om sporen van een eerdere fraude te bewaren en de beoordelingscriteria voor de risico's bij transacties en van de daarvoor gebruikte scoremodellen verder aan te vullen. Opname in dit bestand kan bovendien tot gevolg hebben dat aan u een hoger risico wordt toegewezen bij een volgende bestelling bij een ondernemer die in dezelfde sector actief is en die de oplossing Fraud Expert heeft gekozen en kan ertoe leiden dat de bestelling wordt geweigerd.

Overeenkomstig de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft u voor de oplossing Fraud Expert het recht om vragen te stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens, alsmede het recht om op een legitieme grondslag bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een brief te sturen naar: Ingenico e-Commerce Solutions BVBA - Juridische dienst (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) - Woluwedal 102 – B-1200 Brussel (België). Ook kunt u een e-mail sturen naar: privacy@ecom.ingenico.com. De e-mail moet vergezeld gaan van een kopie van een ondertekende identiteitskaart

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

De merken en logos “Pentax” of “Ricoh” of het gebruik van deze merken in het algemeen zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle kentekens die toebehoren aan de groep RICOH IMAGING. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken of logo’s of in het algemeen een kenteken dat toebehoort aan de groep RICOH IMAGING, ongeacht de reden of medium, is strikt verboden zonder het uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van de vennootschap RICOH IMAGING. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of samenvoeging met elk ander merk, symbool, logotype en meer algemeen elk kenteken bestemd tot het vormen van een samengesteld logo.

Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor alle auteurs-, tekening- en modelrechten, octrooien die eigendom zijn van de groep RICOH IMAGING.

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering door de vennootschap RICOH IMAGING van al haar verplichtingen of een deel ervan wordt opgeschort in geval van het voorkomen van een toevallig feit of overmacht die de uitvoering zou hinderen of vertragen.

Worden als toevallig feit of een geval van overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, oorlog, opstand, oproer, sociale onrust, stakingen allerlei en vooral deze die problemen veroorzaken bij het transport en de bevoorrading van de vennootschap RICOH IMAGING en van de groep RICOH IMAGING waartoe de vennootschap RICOH IMAGING behoort.

De vennootschap RICOH IMAGING zal de klant op de hoogte brengen van een dergelijk toevallig feit of geval van overmacht binnen de zeven dagen van het voorkomen ervan. Ingeval deze opschorting langer dan een termijn van vijftien dagen zou voortduren, heeft de klant alsdan de mogelijkheid om van de lopende bestelling af te zien en over te gaan tot de terugbetaling volgens de procedure uiteengezet in artikel 9.

Artikel 14: Geschillen – Toepasselijk recht

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil voortkomend uit de interpretatie of de uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en zijn gevolgen, zal tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de Belgische rechtbanken.